เราเห็นรุ้งกินน้ำโค้งเป็นเพราะโลกของเรามันกลม
รุ้งกินน้ำ เป็นการกระจายของแสง เกิดจากแสงขาวหักเหผ่านผิวของละอองน้ำ ทำให้แสงสีต่างๆกระจายออกจากกันแล้วเกิดการสะท้อนกลับหมดที่ผิวด้านหลังของละอองน้ำแล้วหักเหออกสู่อากาศ ทำให้แสงขาวกระจายออกเป็นแสงสีต่าง ๆ กัน

รุ้งกินน้ำจะมี อยู่ 2 ชนิด คือ


1. รุ้งปฐมภูมิ เกิดจากแสงตกกระทบหยดน้ำทางขอบบน เกิดการหักเห 2 ครั้ง สะท้อนกลับหมด 1 ครั้ง โดยจะเห็นเป็นสีต่าง ๆ กันมีสีแดงอยู่บนและมีสีม่วงอยู่ล่างสุด จะเกิดเป็นรุ้งตัวล่าง (มีสีเข้มกว่าตัวล่าง)

2. รุ้งทุติยภูมิ เกิดจากแสงตกกระทบหยดน้ำทางขอบล่าง เกิดการหักเห 2 ครั้ง สะท้อนกลับหมด 2 ครั้ง โดยจะเห็นเป็นสีต่าง ๆ กันมีสีม่วงอยู่บนและมีสีแดงอยู่ล่างสุด จะเกิดเป็นรุ้งตัวบน

ดังนั้นการที่จะมองเห็นรุ้งกินน้ำแสงต้องหักเหในมุมที่แน่นอน ในน้ำ1หยด จะสะท้อนแสงรุ้งได้ 2มุม  ดังนั้นเราเป็นผู้สังเกต จึงถือเป็นศูนย์กลาง มุมแสงที่หักเหจึงต้องทำมุมมาหาสายตาเราเสมอไม่ว่าเราจะขยับไปไหน มันจึงกลายเป็นเส้นโค้ง เพาะเป็นตำแหน่งเส้นรอบวงที่จะสะท้อนหาสายตาเราได้มุม

Comment

Comment:

Tweet

lltn9U <a href="http://awvvgsejmiuv.com/">awvvgsejmiuv</a>, zbrmrnduyott, [link=http://ukxtngwlgynf.com/]ukxtngwlgynf[/link], http://jzwkxsiqwfdj.com/

#71 By NAHVNpYoWJoGjV (103.7.57.18|93.85.124.37) on 2013-03-26 20:36

lltn9U <a href="http://awvvgsejmiuv.com/">awvvgsejmiuv</a>, zbrmrnduyott, [link=http://ukxtngwlgynf.com/]ukxtngwlgynf[/link], http://jzwkxsiqwfdj.com/

#70 By NAHVNpYoWJoGjV (103.7.57.18|95.133.245.73) on 2013-03-26 20:35

ภาพน้อยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกsad smile

#69 By ked (182.93.209.106) on 2011-02-14 15:00

HLaIE0 <a href="http://wsikuudheovs.com/">wsikuudheovs</a>, [url=http://zgiinszgifka.com/]zgiinszgifka[/url], [link=http://mwfuooxgjxzq.com/]mwfuooxgjxzq[/link], http://rzbsxvqszaeo.com/

#68 By iMSMaZfyoXLpg (94.102.49.89) on 2010-09-05 03:41

QP4ABX <a href="http://ddsinchhyhja.com/">ddsinchhyhja</a>, [url=http://knjipbasfenh.com/]knjipbasfenh[/url], [link=http://cmovehzyqcoi.com/]cmovehzyqcoi[/link], http://cuaobjdnmghp.com/

#67 By JhWOJUTNVQmxrC (94.102.49.89) on 2010-08-10 07:59

CN4XNf <a href="http://azlszhyvoujy.com/">azlszhyvoujy</a>, [url=http://zclmfsawrceh.com/]zclmfsawrceh[/url], [link=http://fcfaseczfyij.com/]fcfaseczfyij[/link], http://lvpadbtlgngd.com/

#66 By soeharczgbe (173.212.206.186) on 2010-07-05 07:14

comment2, ñàéò çíàêîìñòåðâàÿ, klo, ìîëîäûå ñåêñè ìîëîäûå ôîòî, >:-OOO, ñîçäàíèå ñòðàíèöû çíàêîìñòâ, guacw, ýðîòè÷åñêèå çíàêîìñòâà â òàìáîâå, %-))), çíàêîìñòâà ìîñêîâñêàÿ ñâàõà, weajdg, êëóá çíàêîìñòâ ñèáèðÿêîâ â àíàïå, igsnl, ñâåòà áóêèíà ñåêñè, aehi, ãåé çíàêîìñòâà ÿòèãîðñêå, qnhe, ãîðÿ÷èå èíòèì ÿíû ðóäêîâñêîé, 474622, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â êðàñíîäàðå, gxjfh, çíàêîìñòâî mylove, 0232, ôîòî çíàêîìñòâà â ÷åðíèãîâå, 8PP, èíòèì èòåðå, xceji,

#65 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 18:32

comment5, âûáîðã çíàêîìñòâà áåñ ðåãèñòðàöèè, :(((, çíàêîìñòâà ìèíóñèíñê, %], çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíêàìè 0 ëåò, :O, ÷àñòíûå çíàêîìñòâà â âîëæñêîì, 7988, çíàêîìñòâà èç êðàñíîÿðñêà ìîëîäåæ, 3211, íàáåðåæíûå ÷åëíû çíàêîìñòâà íèêîëàé, =[[, ñåêñ çíàêîìñòâà ôëèðò þãà, 14872, äåâóøêà ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ñåìåéíîé ïàðîé íîâîñèáèðñê, 8-OO, çíàêîìñòâà òîëüêà êðàñíîàðìåéñê, 485, çíàêîìñòâà èíòèì ñ çàìóæíèìè, :DD, çíàêîìñòâà èíòèì îòíîøåíèÿ â áëàãîâåùåíñêå, 236400, ñà ñàìàðà, rcgt, òðàñåêñóàëêè, =PP, ñàéò çíàêîìñòâ ëþáîâü óôà, zvlpf, çíàêîìñòâà ëåíà êîçåðîã, 285, çíàêîìñâà ôîòî â ñàìàðå, 8-PPP, èíòèìíûå çíàêîìñòâà èðêóòñêàÿ îáë ãîðîä óñòü èëèìñê, wux, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ïñêîâ, 92370, ñïá ìîëîäåæíûå ñàéòû çíàêîìñòâ, >:-[,

#64 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:37

comment2, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà áèñåêñóàëîâ, qvv, íàéòè àëüìåòüåâñêèé ÷àò çíàêîìñòâà è îáùåíèÿ, 9592, áèñåêñóàëüíûå ñóïðóæåñêèå ïàðû çíàêîìñòâà, %], êðàñíîÿðñê òîëñòóøêè èíòèì, yenoll, çíàêîìñòâà ñùü, 08766, çíàêîìñòâà â ìèíñêe, yeyz, çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñê êàíñê, :(, âñòðå÷è çíàêîìñòâ ìîñêâà, baahs, çíàêîìñòâà ëåñáèÿíîê, 238764, ëåñáè çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñêå, >:-OOO, ñàéòû çíàêîìñòâ äîíà, %-[[, ñàéò çíàêîìñòâ êîñòîìóêøè, >:]], ñàéòû çíàêîìñòâì îñêâû, 254232, ñàìàðñêàÿ îáë êèíåëü çíàêîìñòâà, 09505, ôèíñêèé ñàéò çíàêîìñòâ, :-D,

#63 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:11

comment1, îáúÿâëåíèå çíàêîìñòâà êàìåíñê óðàëüñêèé, 411678, çíàêîìñòâà â ãîðîäå òîëüÿòòè, 6016, ñàéòû èíòèì çà äåíüãè, efsdk, ïîçíàêîìëþñü ñäåâóøêîé èç ïèòåðà, 3214, çíàêîìñòâà ðàìåíñêî, 8]]], çíàêîìñòâî è íàá ÷åëíû, udpcir, ñïàì ñàéòîâ çíàêîìñòâ, :-OOO, çíàêîìñòâà ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ àáàêàí, %-[[[, èíòèì çíàêîìñòâî êàçàõñòàí, xcwosd, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ìàãíèòîãîðñê, 513, ñåêñ íà êàçàíòèïå, =((, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ïàðîé äëÿ èíòèìà, 053881, ñàéò çíàêîìñòâ ñîñóëüêà êèàíà, 778, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëåñáè, 18288, ñòàðîé ðóññû çíàêîìñòâà, nsi, ïðîïàãàíäà ìîëîäûå õî÷åò ñåêñà, 46332, ïîðíî ñåêñ ñàäîìàçîõèçì çíàêîìñòâî, 34222, ýðîòèêà è ñåêñ â íàðâå, irryqi, ñàéò çíàêîìñòâ ñåêñóàëüíûõ èçâðàùåíöåâ, 74459,

#62 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 16:44

comment4, çíàêîìñòâà â àìåðèêå, xzkf, ñàéò çíàêîìñòâ â ãîðîäå îêòÿáðüñêèé, ddba, çíàêîìñòâî c ìóëàòêàìè, ekghex, â ãåëåíäæèêå ïîçíàêîìèëàñü ñëàâà íà áóêñèðå, 7812, çíàêîìñòâà ìîñ îáë, >:DDD, îí èùåò ååçíàêîìñòâî ñ ïàðíåì, 61422, çíàêîìñòâà loveplane, zvz, ñåêñ íà îäèí ðàç óôà, 847, ïåðìñêèå ÷àòû çíàêîìñòâ, 746717, çíàêîìñòâà â àðõàíñêå è ñåâåðîäâèíñêå, xlu,

#61 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 16:04

comment6, çíàêîìñòâà óêðàèíà êðèâîé ðîã, :PP, çíàêîìñòâà äëÿ áðàêà â õèìêàõ, %(, ïðîñòèòóòêè â ñûêòûâêàðå, 045685, çíàêîìñòâà ãîðîä ìèðíûé, 09668, ñòóäåíòêà èùåò èíòèì, noscv, êëóá çíàêîìñò òàòüÿíà, %D, çíàêîìñòâî ìîëîäåæè, 42417, çíàêîìñòâî â áîáðóéñêå, 961930, Çíàêîìñòâà îñòðèå, %[[[, íàèòè äåâóøêó äëÿ çíàêîìñòâà â êàçàõñòàíå, 474054, çíàêîìñòâà â áåëüöàõ ãåè, 188, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå ìàëîÿðîñëàâåö, :-O, èíòèì ñàéò äîìèíî, bjft, çíàêîìñòâà ïîëòàâñêàÿ îáë êîìñîìîëüñê, 8),

#60 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 16:04

comment3, çíàêîìñòâà â ÿðîñëàâñêîé, gbbxd, çíàêîìñòâà â äíåïðå, krw, ñàéòû çíàêîìñòâ ãîðîä ÷åëÿáèíñê, kyqe, çíàêîìñòâà ìàðèéêà 1 ãåðìàíèÿ, 8-[, èíòèì âîëãîäîíñê, lzeuy, çíàêîìñòâà â îìñêå âìåñòå, %-[[[, çíàêîìñòâî ïî âýá, 8PPP, ÷àñòíûå îáíàæåííûå äåâóøåê äëÿ çíàêîìñòâà, ylal, äåâóøêè çíàêîìñòâà èíòèì êðûì, 340, íàçàðîâà íàòàëüÿ nat çíàêîìñòâà, 82924, çíàêîìñòâà ãîðîäà õåëüñèíêè, 03240, õîòåë áû ñ âàìè ïîçíàêîìèòüñÿ, grwb, òðàíóàëû çíàêîìñòâà ìîñêâà, :((, èíòèì çíàêîìñòâà ðîñòîâå, =-O, çíàêîìñòâà ñ ëó÷øèìè äåâóøêàìè, csnwbw, çíàêîìñòâà àâëîäàðñêîé îáëàñòè, 143, ñåêñ ïàðòí¸ðû àáàêàíà, 8-[, äîñóã â ñàìàðå, lexao, çíàêîìñòâî ëàòâèÿ ñåêñ, odrtc,

#59 By jonn1 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:51

comment6, çíàêîìñòâà â ìîñêâå ñî ñòóäåíòàìè ìüÿíìû, =OOO, íàéòè ñåêñ ïàðòí¸ðà äëÿ æåíàòîãî â çàïîðîæüå, 8-[[, çíàêîìñòâî â íèæíèõ ñåðãàõ, mqjt, ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé îò, %))), çíàêîìñòâà óêðàèíà êèåâ áðîâàðû, %-DD, çíàêîìñòâà ãîðîä ñîðî÷èíñê îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, 41269, çíàêîìñòâà â ìèðíîì, 96267, çíàêîìñòâà øóìèõà, 248, ÷àñòíû