ความสำคัญของการคลัง

posted on 11 Aug 2009 09:50 by puy-ampika

ความสำคัญของการคลัง

 

 

 

 

 

 

จากที่กล่าวแล้วว่า รัฐบาลจะใช้นโยบายการคลัง ควบคุมภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

โดยมีวิธีการดังนี้

1) การจัดสรรการใช้ทรัพยากรของสังคม เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรของประเทศมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม แก่ประชาชน ทั้งในด้านการบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การสาธารณสุข การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การป้องกัน ประเทศ ตลอดจนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใช้นโยบายงบประมาณที่มีอยู่

2) การกระจายรายได้ของสังคม เป็นการกระจายรายได้เพื่อให้สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาได้รับการจัดสรรกระจายให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

3) การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันระหว่างการใช้ทรัพยากรและการกระจายรายได้ โดยรัฐบาลจะต้องควบคุมและดูแลให้เศรษฐกิจในสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยการรักษาระดับการจ้างงานให้อยู่ในอัตราสูง ระดับราคาสินค้าและบริการมีเสถียรภาพ รวมถึงมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ฐานะการคลังของรัฐบาล จะเป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่สำคัญ ดังนี้

1) ดุลงบประมาณ หมายถึง ส่วนต่างระหว่างประมาณการรายได้ และงบประมาณรายจ่ายตาม ที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณประจำปี

2) ดุลเงินสดของรัฐบาล หมายถึง ส่วนต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายจริงของรัฐบาลหรือ อีกนัยหนึ่ง หมายถึง ดุลเงินสดจะเท่ากับดุลเงินงบประมาณบวกดุลนอกงบประมาณ

3) เงินคงคลัง หมายถึง เงินสดที่อยู่ในมือและเงินฝากของกระทรวงการคลัง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังมีธนาคารแห่งประเทศไทย เงินสดที่คลังจังหวัด และอำเภอต่าง ๆ เงินสดที่กรมธนารักษ์ เงินฝากของคลังจังหวัดที่ธนาคารกรุงไทยแต่ละจังหวัดและเงินสดระหว่างทางที่ร่วมถือธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ของกระทรวงการคลัง

การเสียภาษี  ซึ่งเป็นรายได้สำคัญของรัฐบาล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

         1) ประเภทของภาษีอากร       

       2) ประเภทภาษีรายได้ส่วนบุคคล

ภาษีอากร  จำแนกตามระดับที่รัฐบาลจัดเก็บได้ คือ

        1) ภาษีระดับประเทศ เป็นภาษีที่รัฐบาลกลางของประเทศจัดเก็บ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต เป็นต้น

      2) ภาษีระดับท้องถิ่น เป็นภาษีที่จัดเก็บโดยส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการท้องถิ่น เช่นภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นต้น

ภาษีรายได้ส่วนบุคคล  ประกอบด้วยผู้มีเงินได้ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดกองมรดกห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาสรรพากร ปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

การนำรายได้ของรัฐสู่ประชาชน

จากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล รัฐบาลนำเอารายได้สู่การพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่นการศึกษา การป้องกันประเทศ สาธารณูปโภค การแพทย์ และอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน__

http://ebook.nfe.go.th/ebook/pdf/012/0012_69.pdf

 

Comment

Comment:

Tweet

#6 By เงินเดือนข้าราชการ (1.10.214.34|1.10.214.34) on 2014-07-10 13:23

#5 By (1.10.214.34|1.10.214.34) on 2014-07-10 13:21

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry รัยวะ

#4 By (61.7.174.52) on 2010-10-18 13:21

sad smile sad smile sad smile ไม่รู้เรื่องเลยต้องไปแก้ไขไหมนะ

#3 By (61.7.174.52) on 2010-10-18 13:20

cry sad smile angry smile embarrassed showss

#2 By (61.7.174.52) on 2010-10-18 13:18

มีประโยชนืมากค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ตอนนี้เรากำลังทำธุรกิจเสริมอยู่ค่ะ แต่ขาดข้อมูลมากๆ เหนือ่ยๆ

#1 By Praab on 2009-08-26 12:33